Podmínky soutěže s Beremese

 • 21. čvc 2015

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania ČR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž za účelom vyhodnotenia súťaže a za účelom zaslania výhry výhercom. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona

2. Usporiadateľom súťaže je 4networks SK&CZ, s.r.o., ktorá prevádzkuje stránku Beremese.

3. Súťaž bude prebiehať v termíne 12.3. – 18.3. na Beremese v diskusii „Soutěž: Vyhraj květinový šperk do vlasů dle vlastního výběru!“

4. Každá osoba sa do súťaže môže zapojiť iba raz. Súťažiace príspevky pridané z viacnásobných registrácií jednej osoby budú zo súťaže vylúčené.

5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť súťažiacich zo súťaže, pokiaľ bude mať podozrenie na nečestné správanie alebo súťažiaci poruší pravidlá súťaže.

6. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní náhodne vybraní výhercovia cien zverejnených v súťaži.

7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec spoločnosti 4networks Sk&CZ, s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.

8. Použité fotografie cien sú ilustračné.

9. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.

10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.

11. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.

12. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.

13. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.

14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.

15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.

16. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.

17. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.

18. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.

19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.

20. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Komentáře

  Přidej příspěvek

  Svatba a koronavirus - aktuální opatření

  Aktuální podmínky pro svatby platné od 31.8.2021:

  • na svatbě může být maximálně 30 účastníků (počítají se i snoubenci, oddávající a matrikář)
  • v případě, že všichni přítomní (včetně snoubenců, matrikáře, oddávajícího atp.) doloží negativní test, potvrzení o očkováni nebo onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu, může se svatby konané venku účastnit 2000 osob, uvnitř je pak limit 1000 osob
  • svatební hostinu je možné pořádat v restauraci, pokud se hosté prokáží negativním testem na covid-19 nebo srovnatelným potvrzením.

  Více informací přinášíme v průběžně aktualizovaném článku o opatřeních pro svatby v roce 2021.

  Nejčtenější články
  Víte, jak se nazývají všechna výročí svatby?
  Víte, jak se nazývají všechna výročí svatby?
  Svatba a koronavirus: Jaké jsou aktuální podmínky pro pořádání svatby?
  Svatba a koronavirus: Jaké jsou aktuální podmínky pro pořádání svatby?
  Kvíz novomanželů – jak probíhá a jaké otázky zaručeně rozproudí zábavu?
  Kvíz novomanželů – jak probíhá a jaké otázky zaručeně rozproudí zábavu?
  Přinášíme vám seznam těch nejoblíbenějších a nejkrásnějších svatebních písní!
  Přinášíme vám seznam těch nejoblíbenějších a nejkrásnějších svatebních písní!
  60 inspirativních tipů na ceny do svatební tomboly
  60 inspirativních tipů na ceny do svatební tomboly
  Kdo má pronést svatební proslov a jak se na něj připravit?
  Kdo má pronést svatební proslov a jak se na něj připravit?